Mức phí thấp, lợi ích cao

Khi sử dụng cổng thanh toán MoniPay, đối tác sẽ chỉ phải chi những khoản phí rất nhỏ và hầu hết chỉ phát sinh khi có giao dịch như:

  • Phí cài đặt ban đầu: Đây là phí thu 1 lần duy nhất, được giảm đến mức tối đa nhờ sự tối ưu của quy trình MoniPay cũng như sự lớn mạnh của cộng đồng đối tác.
  • Phí dịch vụ hàng tháng: Đối tác của MoniPay chỉ phải trả một khoản phí rất nhỏ nhằm duy trì dịch vụ thanh toán trực tiếp mà MoniPay cung cấp. Phí này sẽ được tính và thu hàng tháng, cùng với phí xử lý giao dịch.
  • Phí thanh toán ATM nội địa: Phí này khách hàng chỉ trả theo tỷ lệ % trên từng giao dịch đã diễn ra thành công và chỉ trong điều kiện giao dịch ấy liên quan đến việc thanh toán thông qua ATM nội địa.
  • Phí thanh toán thẻ quốc tế: Phí này khách hàng chỉ trả theo tỷ lệ % trên từng giao dịch và cũng chỉ trong điều kiện giao dịch ấy liên quan đến việc thanh toán thông qua thẻ quốc tế.

 

Ngoài những mức phí chuẩn cho dịch vụ của MoniPay kể trên thì đối tác sẽ không phải trả thêm bất kỳ khoản phí nào như phí tin nhắn… ở các cổng thanh toán hay hỗ trợ giao dịch khác. Trong việc tra soát, đối tác chỉ cần xuất trình các hóa đơn chứng từ bán hàng và phối hợp với Ngân hàng trong việc xử lý tra soát. Khi xảy ra sự cố trong lúc vận hành giao dịch - thanh toán trên cổng MoniPay, MoniPay sẽ hỗ trợ miễn phí cho đối tác trong việc khắc phục sự cố, bảo đảm cho giao dịch cũng như tài chính khách hàng.